devploperinterop 12/7/2023 10:03:41 AM
Cho hỗn hợp M chứa 28,775 gam ba chất hữu cơ mạch hở gồm C3H7NO4 và hai peptit X (7a mol) và Y (8a mol). Đun nóng M bằng 0,335 NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hơi Z chứa 1 chất duy nhất và hỗn hợp T gồm 4 muối. Đốt cháy hoàn toàn T bằng 35,756 lít O2 (đktc), sản phẩm cháy gồm Na2CO3, N2 và 69,02 gam hỗn hợp chứa CO2 và H2O. Nếu thuỷ phân peptit X, Y thì thu được hỗn hợp valin và alanin. Phần trăm về khối lượng của X trong M là:A. 34,5%.          B. 43,5%.           C. 58,5%.           D. 55,6%