huy1k30lvtht 12/7/2023 9:53:42 AM
Hỗn hợp M gồm amin X, amino axit Y (X, Y đều no, mạch hở) và peptit Z (tạo ra từ các α amino axit no, mạch hở).  Cho 0,2 mol hỗn hợp M tác dụng vừa đủ với 0,9 mol HCl hoặc 0,8 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp M rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 150 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm m gam. Giá trị của m gần nhất với?A. 60       B. 65       C. 58        D. 55