01252316316.ntt050201 12/7/2023 10:23:51 AM
X là este của amino axit. Y là peptit mạch hở. Cho m gam hỗn hợp M gồm X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 13,8 gam một ancol đơn chức Z và hỗn hợp T chứa muối của Gly, Ala, Val (trong đó có 0,5 mol muối của Gly). Đốt cháy hoàn toàn T trong O2 thu được Na2CO3, N2, H2O và 1,45 mol CO2. Cho toàn bộ lượng Z trên tác dụng với Na, sinh ra 0,15 mol H2. Phần trăm khối lượng của Y trong M làA. 58,37            B. 98,85            C. 40,10            D. 49,43